Dedinky

Dedinky vznikli v roku 1933 zlúčením Imrichoviec a Štefanoviec. Pri územnej reorganizácií v roku 1960 bola k nim pripojená Dobšinská Maša, ktorá predtým bola osadou Dobšinej. Ležia v Slovenskom Rudohorí v malebnom údolí horného toku Hnilca, na juhu chránenej oblasti Slovenského raja. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 795 m, chotár 790 - 1106 m. Patrí do okresu Rožňava a Košického kraja. Pri ostatnom sčítaní ľudu 3.marca 1991 mala 434 obyvateľov.

Chotár Dediniek má v okrese najmenšiu rozlohu - 364 ha. Z nej pripadá 100 ha na poľnohospodársku, 137 na lesnú pôdu a zbytok /127 ha/ je ostatná plocha. Podstatnú časť ‚ostatnej plochy‘ pripadá na priehradnú nádrž v južnej časti chotára s rozlohou 85 ha.

Chotár obce susedí s chotármi Dobšinej, Stratenej, Smižian, Spišskej N. Vsi a Mlyniek. Jeho členitý povrch na odolných vápencoch s divoko rozoklanými skalnými útvarmi kontrastuje s hladko modelovaným povrchom na slienitých horninách. Prevláda červenkastá pôda s bohatým obsahom humusu /rendziny/ a parendziny. Orná pôda sa nenachádza. Poľnohospodársku pôdu tvoria lúky a horské lúčiny. Kedysi sa na poliach pestovala kapusta, ľan a zemiaky, najmä v zatopenej časti chotára. Ostatné miesta boli premenené na lúky. Dodnes sa zachoval chotárny názov Kapustnice. V súčasnosti sa zelenina pestuje iba v prídomových záhradkách. Ovocné stromy sú zastúpené jabloňami a slivkami, ojedinele čerešňami. K obrábaniu pôdy sa využívali voly. Rodiny, ktoré sa živili povozníctvom mali kone. V súčasnosti sa z domácich zvierat chovajú kravy, menej kozy a ovce.

Na lesnej pôde rastie smrek, jedľa, borovica, tis. Iba na úpätí kopca Kira sú listnaté stromy: buk, javor a lipa. V minulosti listnaté stromy rástli na viacerých miestach. Po ich výrube boli nahradené ihličnanmi. Lesy sú bohaté na lesné plodiny – maliny, černice, čučoriedky, menej brusnice. Sú v nich zastúpené skoro všetky druhy zveriny charakteristické pre toto horské pásmo. Vyskytujú sa jelene, srny, diviaky, líšky, ojedinelo medveď, jazvec, vlk, rys a divá mačka.

Priemerná ročná teplota je nad 6,5 oC. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 850 – 900 mm. Zimy bývajú tuhé, často s množstvom snehu a predĺžené na úkor jesene a jari. Cez obec a v jej časti Dobšinská Maša pretekajú malé potôčiky, vlievajúce sa do vodnej nádrže. Volajú ich jarek. Nemajú osobitné pomenovania. V Hnileckej vodnej nádrži žije viacero druhov pstruhov, sivoň americký, ostrieže, belice, jalce a rôzne plevelné ryby.

Na južnom okraji plošiny Geravy sa nachádza známa Zejmarská roklina. Prameňom jej vodného toku je mocná vyvieračka – Zejmarská studňa. Vyviera vo výške asi 1000 metrov a odvodňuje veľké poľany v centrálnej časti plošiny. Vody bystriny vytvárajú niekoľko vodopádov. Stála prítomnosť vody v tiesňave, členitá geomorfologická stavba, vápencová hornina a značná nadmorská výška vytvorili ekologické podmienky, umožňujúce existenciu mnohých vzácnych druhov rastlín a živočíchov.

Vzácna a zaujímavá je celá mohutná vápencová plošina Geravy. Je ohraničená Gačovskou skalou, Suchým vrchom, Červenou skalou a Holým kameňom. Charakteristické sú na nej lúky a poľany, závrty a iné krasové tvary. Spolu s lesnými porastmi vytvorili skutočný prírodný park. Dedinky sú vďaka vhodným prírodným podmienkam vyhľadávaným strediskom cestovného ruchu. Prevládajú vodné a zimné športy.

Šrenky